كود PHP:
 <?php 
require_once("php/core.php"); 

$objCore = new Core(); 

$objCore->initSessionInfo(); 
$objCore->initFormController(); 


        if(
$objCore->getSessionInfo()->isLoggedIn()){ 
            echo 
"<h1>Logged In</h1>"
            echo 
"Welcome <b>".$objCore->getSessionInfo()->getUserInfo('email')."</b>, you are logged in. <br><br>" 
            
."<a href=\"editaccount.php\">[Edit Account]</a> &nbsp;&nbsp;"
            if(
$objCore->isAdmin()) 
                echo 
"<a href=\"admin.php\">[admin]</a> &nbsp;&nbsp;"
            echo 
"<a href=\"php/corecontroller.php?logoutaction=1\">[Logout]</a>"
        } 
        else{           
$indexcontent.="<h1>Login</h1>"
            
$indexcontent.="<form name=\"login\" id=\"login\" action=\"php/corecontroller.php\" method=\"POST\" class=\"login\"> 
                <label>email</label> 
                <input class=\"inplaceError\" style=\"width:140px;\" type=\"text\" id=\"email\" name=\"email\" maxlength=\"120\" 
                value=\""
.$objCore->getFormController()->value('email')."\"> 
                <span></span> 
                <label>password</label> 
                <input class=\"inplaceError\" style=\"width:140px;\" type=\"password\" id=\"pass\" name=\"pass\" maxlength=\"20\" 
                value=\""
.$objCore->getFormController()->value('pass')."\"> 
                <span></span> 
                <div class=\"login_row\"> 
                    <input type=\"checkbox\" name=\"remember\" if(
$objCore->getFormController()->value(\"remember\") != \"\") 
                    { echo \"checked\"; } /> 
                    <label>remember me</label> 
                </div>"

                
$indexcontent.="<input type=\"hidden\" name=\"loginaction\" value=\"1\"/> 
                <a class=\"button\" id=\"login_button\">Login</a> 
                <div id=\"loginerror\" class=\"error\">"
;?> 
            <?php echo $objCore->getFormController()->error('email');?> 
            <?php echo $objCore->getFormController()->error('pass'); ?> 
          </div> 
              <?php $indexcontent.="  <p>Did you forget your password? Click <a href=\"password_forget.php\">here</a></p> 
                <p>Don't have an account yet? <a href=\"register\">Register</a></p>"
;?> 
            </form> 
        <?php 
        

        unset(
$objCore); 
        
?>

ارجوا تصحيح السطر
34
للاطلاع علئ الخطا http://www.lyricsgab.com/
في الجهة اليمنئ تسجيل الدخول